Jump to content
ТУК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ХАКЕРСКИ УСЛУГИ ! ×

Recommended Posts

Здравейте,

От 15.01.2021 год. стартира пилотен курс по "Въведение в стратегическото разузнаване".

Курсът е безплатен и задочен.

На практика се получават материали за самоподготовка, въз основа на които курсистът трябва да отговори писмено на група въпроси (без да има наложени времеви ограничения).

Записванията се извършват в момента.

Може да се участва индивидуално или групово.

Една група може да включва три до пет участника.

Защо считам, че този курс би представлявал интесес и си струва да се премине?

Ето кратка (и силно цензурирана) извадка от темa 7 - "СРЕДСТВА ЗА АНАЛИТИЧНА ОБРАБОТКА".

Изводите може да си направите сами.

"...

7.5. Глобална количествена аналитика

Количествената аналитика е метод за систематично изучаване на събитията, посредством използване на статистически, математически и изчислителни процедури.

Глобалната количествена аналитика (Quantitative Global Analytics, QGA) анализира глобалните събития. Въз основа на събраната информация за максимално възможен брой събития, с помощтта на последваща статистическа обработка се получават структурирани информационни масиви.
Целта на програмата QGA е разработката и интегрирането на различни по своя характер технологични решения за аналз на големи обеми данни, за получаване на тенденции, представляващи потенциална заплаха за националната сигурност. Алгоритмите за прогнзиране използват като изходни данни социално-икономическата информация за обекта. Методите са комбинация между количествен анализ на глобални и регионални данни, анализ на социалните мрежи, количествена социология и климатични изследвания. 
Този вид изследвания позволяват оптимизирането на ситуационната осведоменост и изготвяне на прогнози, касаещи нови видове политически, социално-икономически и екологически заплахи. 


7.6. Търсене на информация в internet

Търсенето на информация в internet е набор от апаратни и програмни инструменти, посредством който може да се структурира както индексирана така и неиндексирана информация.

Стандартните търсещи системи работят на база индексация на web-съдържанието (индексация на съдържанието на web-документи). Съвременните системи структурират информацията въз основа напредметно-ориентирано съдържание, при използване на високоефективни алгоритми.
Като типичен представител на подобен вид технологично решение бихме могли да посочим разработената от DAPRA система Memex (memory и index).
Идеята за такъв вид системи не е нова. Тя принадлежи на Вейнивар Буш (Vannevar Bush), който я описва подробно още през 1945 година в своето есе „Как бихме могли да мислим” (As We May Think), публикувано в списание The Atlantic. Според Буш подобен тип система би следвало да използва автономна база знания. Това е много авангардна за времето си идея, имайки в предвид, че първите хипертекстови системи се появяват едва през 60-те години на XX век.
Трябва да се има в предвид, че търсещите системи (search engine) ползват алгоритми, позволяващи бърз достъп до индексирана информация. На практика обаче това е по-малко от 10% от информацията в internet, което ги прави неефективни от гледна точка на стратегическото разузнаване.
Процесът на индексация е обвързан с използването на ключови думи и фрази, което се различава съществено от пълнотекстовото търсене. Освен това съществуват редица ограничения, касаещи типа на индексираните файлове. Използването на директиви като Disallow, Allow, User-agent, Crawl-delay и др. би могло да доведе до допълнителни затруднения в процеса на индексация. Самият процес понякога отнема седмици или дори месеци, което в някои случаи е недопустимо голям времеви период.
Добри резултати се постигат при използване на латентно-семантичен анализ (Latent semantic analysis, LSA). При него информацията се обработва на естествен език, като се анализират връзките между документите и използваните в тях термини. На практика това е типичен факторен анализ (подобен на този, създаден от Чарлз Спирмън, Charles Edward Spearman), при който се локализират латентните връзки между изучаваните явления или обекти. Този метод се използва, когато е нужно да се извлекат контекстно-зависими значения на лексическите единици в резултат на статистическа обработка на големи текстови масиви.
Друг подход е използването на вероятностен латентно-семантичен анализ. За първи път тази методика се използва през 1999 година. Неин автор е Томас Хофман (Thomas Hofmann). Този метод използва разпределения на Дерихле. 
Тематическите модели (topic model) определят принадлежността на документа към една или друга тематична група.
Така изброените методи са малка част от използваните. Това е изключително динамично развиващо се направление и е трудно да се дават конкретни препоръки. Това, което е добре да се направи е да се потърсят специализирани решения за да се избегнат големите нива на информационен шум, в резултат на проведените търсения.


7.7. Глобална система за наблюдение

Глобалната система за събиране на информация, наблюдение и разузнаване (Worldwide Intelligence Surveillance and Reconnaissance, WISR) се използва за провеждане на наблюдение извън националните гранници.

Системата възниква като технически компонент, за обслужване на многостранното съглашение за сътрудничество в областта на радиоразузнаването (UKUSA Signals Intelligence agreement), подписано между Австралия (AUS), Канада (CAN), Нова Зеландия (NZL), САЩ (USA) и Великобритания (GBR). Съкращението UKUSA идва от обединението на съкращенията UK (United Kingdom) и USA(United States of America).
За пренос на информацията в глобалната система за наблюдение се използва мрежата „Каменен призрак” (Stone Ghost). Това е кодовото название на секретната мрежа подчинена на Разузнавателното управление на министерството на отбраната на САЩ (Defense Intelligence Agency, DIA). Тази мрежа се използваше и от всики страни от Five Eyes.

 

L_001.png.1eb9bd46b36138c4fc2713f2831c9d81.png

Фиг.4. Лого на защитените компютърни мрежи Intelink.

Първоначално Stone Ghost е позната и с наименованието Intelinc-C (Intelink-Commonwealth), а също така и като Q-Lat и Quad link. Обменяните данни са с ниво на секретност TS/SCI.  На практика става дума за високозащитена мрежа за обмен на данни, със строги изисквания както към апаратната така и към програмната сигурност. Stone Ghost се използва за пренос както на военна информация, така и на SIGINT (разузнавателна информация, касаеща мониторингът върху електромагнитния спектър, информация за прихванатите сигнали). През 2012 година Stone Ghost е дискредитирана, след направени от страна на контраразузнавателните служби на Канада разкрития, свързани с дейността на  лейтенат Джефри Дейлисъл.
Важно е да отбележим, че освен Intelinc-C, пренос на секретна информация се извършва и посредством специализираните мрежи, използващи internet като:

•    Intelink-U (Intelink-SBU) – Специализирана мрежа, използвана от държавние учереждения на САЩ. Използва се за пренос на чувствителна, но несекретна информация, което включва и секретна информация, получена от открити информационни източници. Известна е като Информационна система с отктрит изходен код  Open Source Information System (OSIS).
•    Intelink-S (Intelink-Secret или Intelink-SIPRNet) – Секретен вариант на Intelink, използвана от министерствата на отбраната и на правосъдието на САЩ. Intelink-S е елемент от Router Network Secret Internet (SIPRNet).
•    Intelink-TS (Intelink-SCI) – Използва се за обмен на разузнавателна информация на ниво Строго секретно (SCI). Intelink-TS е елемент от Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS), която замени DSNET2 и DSNET3, за нива на секретност Top Secret и SCI за Defense Data Network, които ползваха технологията ARPANET.
•    Intelink-P (Intelink-PolicyNet) -  Специализирана мрежа, управлявана от ЦРУ. Това е единственият канал за обмен на информация между външното разузнаване и Белият дом. Intelink-P често се обозначава като CapNet.

Основното предназначение на глобалните системи за наблюдение е да предоставя информация за случващото се в труднодостъпни и/или недостъпни райони. Този тип системи се използват там където е невъзможно или нерентабилно получаването на информация посредством прилагане на традиционни разузнавателни средства.
С масовото разпространение на социалните мрежи и системите за обмен на съобщения в реално време WISR променят своето основно предназначение. Все по-често те започват да се използват за интеграция на видеоизображения в 3D и 4D реконструкция на събития. Използваните методи се прилагат успешно и при мониторинг на динамиката на културните и социални промени, предхождащи реалните военни действия. 
Един от сериозните проблеми, пред който са изправени подобни системи, са планираните кибер атаки. Типичен пример за такъв тип атака е операция „Титанов дъжд” (Titan Rain), проведена в периода 2002 до 2007 година. При провеждането на операцията са използвани специално разработени програмни средства за отдалечено сканиране на защитени компютърни мрежи. Най-тежки са последствията от кибер атаките проведени в периода 2006 до 2007 година, макар да съществуват сериозни съмнения дали това не са автономни оперативни мероприятия.
Друга опасност за този вид системи са т.н. „вътрешни заплахи”.
Като пример за подобен род злоумишлени действия бихме могли да посочим действията на сержант Брайън Риган (Brian Patrick Regan), работил в отдела за космическо разузнаване. Съгласно публично достъпната информация той успява да изнесе снимков материал, получен  спомощта на MILSTAR, както и редица секретни документи, пренасяни по Intelink."

 

Задайте си въпроса: "Какво знам за структурите, чиито отличителни знаци виждам?"

 

L_004.png.8f8449297213b150014c43eef495be49.pngL_003.png.ac7ef060c1f31c38327e64e06d65c35d.pngL_002.png.500b62283226a1d5391fe5dca1b94ff2.png

L_005.png.94a146c405d0b279912466902f8e7aa8.png

 

 

  • Like 2
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • Avatara changed the title to Уводен курс "Стратегическо разузнаване"
Преди 20 часа, Avatara написа:

Здравейте,

От 15.01.2021 год. стартира пилотен курс по "Въведение в стратегическото разузнаване".

Курсът е безплатен и задочен.

На практика се получават материали за самоподготовка, въз основа на които курсистът трябва да отговори писмено на група въпроси (без да има наложени времеви ограничения).

Записванията се извършват в момента.

Може да се участва индивидуално или групово.

Една група може да включва три до пет участника.

Защо считам, че този курс би представлявал интесес и си струва да се премине?

Ето кратка (и силно цензурирана) извадка от темa 7 - "СРЕДСТВА ЗА АНАЛИТИЧНА ОБРАБОТКА".

Изводите може да си направите сами.

"...

7.5. Глобална количествена аналитика

Количествената аналитика е метод за систематично изучаване на събитията, посредством използване на статистически, математически и изчислителни процедури.

Глобалната количествена аналитика (Quantitative Global Analytics, QGA) анализира глобалните събития. Въз основа на събраната информация за максимално възможен брой събития, с помощтта на последваща статистическа обработка се получават структурирани информационни масиви.
Целта на програмата QGA е разработката и интегрирането на различни по своя характер технологични решения за аналз на големи обеми данни, за получаване на тенденции, представляващи потенциална заплаха за националната сигурност. Алгоритмите за прогнзиране използват като изходни данни социално-икономическата информация за обекта. Методите са комбинация между количествен анализ на глобални и регионални данни, анализ на социалните мрежи, количествена социология и климатични изследвания. 
Този вид изследвания позволяват оптимизирането на ситуационната осведоменост и изготвяне на прогнози, касаещи нови видове политически, социално-икономически и екологически заплахи. 


7.6. Търсене на информация в internet

Търсенето на информация в internet е набор от апаратни и програмни инструменти, посредством който може да се структурира както индексирана така и неиндексирана информация.

Стандартните търсещи системи работят на база индексация на web-съдържанието (индексация на съдържанието на web-документи). Съвременните системи структурират информацията въз основа напредметно-ориентирано съдържание, при използване на високоефективни алгоритми.
Като типичен представител на подобен вид технологично решение бихме могли да посочим разработената от DAPRA система Memex (memory и index).
Идеята за такъв вид системи не е нова. Тя принадлежи на Вейнивар Буш (Vannevar Bush), който я описва подробно още през 1945 година в своето есе „Как бихме могли да мислим” (As We May Think), публикувано в списание The Atlantic. Според Буш подобен тип система би следвало да използва автономна база знания. Това е много авангардна за времето си идея, имайки в предвид, че първите хипертекстови системи се появяват едва през 60-те години на XX век.
Трябва да се има в предвид, че търсещите системи (search engine) ползват алгоритми, позволяващи бърз достъп до индексирана информация. На практика обаче това е по-малко от 10% от информацията в internet, което ги прави неефективни от гледна точка на стратегическото разузнаване.
Процесът на индексация е обвързан с използването на ключови думи и фрази, което се различава съществено от пълнотекстовото търсене. Освен това съществуват редица ограничения, касаещи типа на индексираните файлове. Използването на директиви като Disallow, Allow, User-agent, Crawl-delay и др. би могло да доведе до допълнителни затруднения в процеса на индексация. Самият процес понякога отнема седмици или дори месеци, което в някои случаи е недопустимо голям времеви период.
Добри резултати се постигат при използване на латентно-семантичен анализ (Latent semantic analysis, LSA). При него информацията се обработва на естествен език, като се анализират връзките между документите и използваните в тях термини. На практика това е типичен факторен анализ (подобен на този, създаден от Чарлз Спирмън, Charles Edward Spearman), при който се локализират латентните връзки между изучаваните явления или обекти. Този метод се използва, когато е нужно да се извлекат контекстно-зависими значения на лексическите единици в резултат на статистическа обработка на големи текстови масиви.
Друг подход е използването на вероятностен латентно-семантичен анализ. За първи път тази методика се използва през 1999 година. Неин автор е Томас Хофман (Thomas Hofmann). Този метод използва разпределения на Дерихле. 
Тематическите модели (topic model) определят принадлежността на документа към една или друга тематична група.
Така изброените методи са малка част от използваните. Това е изключително динамично развиващо се направление и е трудно да се дават конкретни препоръки. Това, което е добре да се направи е да се потърсят специализирани решения за да се избегнат големите нива на информационен шум, в резултат на проведените търсения.


7.7. Глобална система за наблюдение

Глобалната система за събиране на информация, наблюдение и разузнаване (Worldwide Intelligence Surveillance and Reconnaissance, WISR) се използва за провеждане на наблюдение извън националните гранници.

Системата възниква като технически компонент, за обслужване на многостранното съглашение за сътрудничество в областта на радиоразузнаването (UKUSA Signals Intelligence agreement), подписано между Австралия (AUS), Канада (CAN), Нова Зеландия (NZL), САЩ (USA) и Великобритания (GBR). Съкращението UKUSA идва от обединението на съкращенията UK (United Kingdom) и USA(United States of America).
За пренос на информацията в глобалната система за наблюдение се използва мрежата „Каменен призрак” (Stone Ghost). Това е кодовото название на секретната мрежа подчинена на Разузнавателното управление на министерството на отбраната на САЩ (Defense Intelligence Agency, DIA). Тази мрежа се използваше и от всики страни от Five Eyes.

 

L_001.png.1eb9bd46b36138c4fc2713f2831c9d81.png

Фиг.4. Лого на защитените компютърни мрежи Intelink.

Първоначално Stone Ghost е позната и с наименованието Intelinc-C (Intelink-Commonwealth), а също така и като Q-Lat и Quad link. Обменяните данни са с ниво на секретност TS/SCI.  На практика става дума за високозащитена мрежа за обмен на данни, със строги изисквания както към апаратната така и към програмната сигурност. Stone Ghost се използва за пренос както на военна информация, така и на SIGINT (разузнавателна информация, касаеща мониторингът върху електромагнитния спектър, информация за прихванатите сигнали). През 2012 година Stone Ghost е дискредитирана, след направени от страна на контраразузнавателните служби на Канада разкрития, свързани с дейността на  лейтенат Джефри Дейлисъл.
Важно е да отбележим, че освен Intelinc-C, пренос на секретна информация се извършва и посредством специализираните мрежи, използващи internet като:

•    Intelink-U (Intelink-SBU) – Специализирана мрежа, използвана от държавние учереждения на САЩ. Използва се за пренос на чувствителна, но несекретна информация, което включва и секретна информация, получена от открити информационни източници. Известна е като Информационна система с отктрит изходен код  Open Source Information System (OSIS).
•    Intelink-S (Intelink-Secret или Intelink-SIPRNet) – Секретен вариант на Intelink, използвана от министерствата на отбраната и на правосъдието на САЩ. Intelink-S е елемент от Router Network Secret Internet (SIPRNet).
•    Intelink-TS (Intelink-SCI) – Използва се за обмен на разузнавателна информация на ниво Строго секретно (SCI). Intelink-TS е елемент от Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS), която замени DSNET2 и DSNET3, за нива на секретност Top Secret и SCI за Defense Data Network, които ползваха технологията ARPANET.
•    Intelink-P (Intelink-PolicyNet) -  Специализирана мрежа, управлявана от ЦРУ. Това е единственият канал за обмен на информация между външното разузнаване и Белият дом. Intelink-P често се обозначава като CapNet.

Основното предназначение на глобалните системи за наблюдение е да предоставя информация за случващото се в труднодостъпни и/или недостъпни райони. Този тип системи се използват там където е невъзможно или нерентабилно получаването на информация посредством прилагане на традиционни разузнавателни средства.
С масовото разпространение на социалните мрежи и системите за обмен на съобщения в реално време WISR променят своето основно предназначение. Все по-често те започват да се използват за интеграция на видеоизображения в 3D и 4D реконструкция на събития. Използваните методи се прилагат успешно и при мониторинг на динамиката на културните и социални промени, предхождащи реалните военни действия. 
Един от сериозните проблеми, пред който са изправени подобни системи, са планираните кибер атаки. Типичен пример за такъв тип атака е операция „Титанов дъжд” (Titan Rain), проведена в периода 2002 до 2007 година. При провеждането на операцията са използвани специално разработени програмни средства за отдалечено сканиране на защитени компютърни мрежи. Най-тежки са последствията от кибер атаките проведени в периода 2006 до 2007 година, макар да съществуват сериозни съмнения дали това не са автономни оперативни мероприятия.
Друга опасност за този вид системи са т.н. „вътрешни заплахи”.
Като пример за подобен род злоумишлени действия бихме могли да посочим действията на сержант Брайън Риган (Brian Patrick Regan), работил в отдела за космическо разузнаване. Съгласно публично достъпната информация той успява да изнесе снимков материал, получен  спомощта на MILSTAR, както и редица секретни документи, пренасяни по Intelink."

 

Задайте си въпроса: "Какво знам за структурите, чиито отличителни знаци виждам?"

 

"Трябва да се има в предвид, че търсещите системи (search engine) ползват алгоритми, позволяващи бърз достъп до индексирана информация. На практика обаче това е по-малко от 10% от информацията в internet, което ги прави неефективни от гледна точка на стратегическото разузнаване."

В нашия случай няма как да индексират съдържанието на нашия сайт.
Чрез BIND позволявам достъп само от определени субнети, чрез firewall -a блокирам достъпа на ботове и сканери и за всеки случай чрез htaccess не съм го пренебрегнал. Недостатъка е друг домейн в друг сървер, и това е.
Но това са милионес субнета контролирани чрез ACL-и. Ползваме 1x E5 2650 ( v4 )и се справя чудесно. 
На някой ако му е нужна помощ относно темата да свирка.
Темата / курса е повече от интересен.

Преди 20 часа, Avatara написа:

L_005.png.94a146c405d0b279912466902f8e7aa8.png

 

 

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Записванията за курса все още не са прекратени. Ако някой има желание е добре да го декларира, защото на 15-ти записванията се прекратяват.

Link to post
Share on other sites

Благодаря, че споделихте информацията Аватара. Бихте ли казали има ли изисквания за базови познания по обсъжданите теми. Има ли специална процедура за прекратяване на курса. Както вече е попитал колегата, как става записването. Простете скептичноста  ми, но съм виждал безплатни неща, които са ми излизали много скъпо.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Здравейте,

 

Курсът е безплатен защото всички разходи свързани с провеждането му са изплатени от правителствени структури, на държави членки на ЕС, между които не е България.

 

На практика това е курс организиран от конкретни структури с конкретна цел.

Забележка: Определено няма как някой да си позволи попдобен курс тъй като дневните разходи на един курсист са от порядъка на около 580 BGL. Дори за граждани на Централна Европа е скъпо и за това има специализирани програми и фондове.

 

Целта на курса е да се извърши проучване до каква степен хората могат да се самоорганизират, доколко са склонни към самодисциплина, доколко са съхранили това, което наричаме "критично мислене", доколко в тях се е съхранила някаквяа форма на инициатива.

Забележка: Светът е в условия на пандемия и това ни изправя пред редица проблеми. Нужно е да бъдат намерени алтернативни решения, но това е извън компетентността на експертните нива. Истината е, че се нуждаем от алтернативи.

 

Защо точно "Стратегическо разузнаване"?

Защото стратегическото разузнаване е комплексна дисциплина. Тя включва стратегически анализ, приложан и описателна статистика, теория на алгоритмите, техническа и социална кибернетика, социаология, политология, математически анализ, евристика, прогностика, икономика, техничеки науки, военни науки и пр. и пр. и пр..

Освен това то е основата на фирменото разузнаване, икономическото разузнаване, медицинското разузнаване, биохакинга, информационното влияние, когнитивните методи за въздействие, кибернетичната защит и др..

Друг важен елемент е, че стратегическото разузнаване се прилага в държавното и финансово управление, както и в управлението на реалните производствени процеси. Мисля, че не е нужно да се коментира, какви са кадровите проблеми в момента.

Забележка: На практика държавите членки на ЕС са изостанали сериозно в тази сфера. В Далечния Изток както и в редица други държави стратегическото разузнаване е основен елемент от образователните програми и неговото усвояване започва още в средното училище.

 

Дали може да се откажете във всеки един момент?

Да. Можете. Това не е проблем.

Проблем е да завършите обучението, а още по-голям проблем е да се справите с четирите практически занятия в края на курса.

Забележка: По-голям от този проблем е само това да се преборите с другите участници за правото на участиве в следващите нива (които са много по-интересни и там определено има много по забавни неща, които могат да се научат).

 

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША ЗА КУРСА?

Елементарно. Изпращате е-маил на адрес office@g-92.com със съдържание: "Желая да се запиша за курса.". Получавате инструкции и материалите, с които започва подготовката. Общо ще получите три комплекта учебни материали, в рамките на този курс, но трябва да сте показали резултати. 

Забележка: Никой не иска да заплащате. От Вас ще се изисква само да демонстрирате добри резултати и да покажете определени качества. Това се нарича "първична селекция".

 

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМ?

Този курс е по специално разработена за България съкратена програма. Може да се запознаете със съдържанието на курса от следния документ.

Contents.pdf

 

Надявам се информацията да е била олезна.

С уважение

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Курсът в този му вид е новост за Европа. На практика той е създаден поради възникнала обективна необходимост.

В Далечният изток учебниците по стратегии са неделима част от ежедневието. Икономика, финанси, сигурност, прехрана, водни ресурси, енергетика, външна политика, образование, медицина ... всичко е подчинено на статегемно мислене. Формирането се ивършва още в средното училище.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.