Jump to content
¯\_( ツ)_/¯
  • TAD GROUP are currently hiring penetration testers. Please read the topic in Career Central subforum.
  • Sponsored Ad
ТУК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ХАКЕРСКИ УСЛУГИ ! ×
Sign in to follow this  
chapoblan

XAKEP.BG: Условия за ползване (Terms of Services)

Recommended Posts

Като се регистрирам, или като чета съдържанието в този сайт, аз се съгласявам да спазвам Условията за предоставяне на услугата и всякакви други указания в настоящия уебсайт. Продължителното използване на уебсайта от моя страна означава, че приемам тези Указания и Условия за предоставяне на услугата.
 
(1) Като приемам това споразумение, аз потвърждавам следното:
(a) Пълнолетен гражданин съм в моята юрисдикция, или
(b) Все още не съм пълнолетен, но съм получил необходимото разрешение в моята юрисдикция.
(2) Разбирам обичаите, стандартите и законите на юрисдикцията, в която постоянно пребивавам, както и сайта и компютъра, на които прехвърлям този материал, като отговорността за моите действия е изцяло моя.
 
(3) В случай че използвам този сайт в противоречие с настоящото споразумение, разбирам, че може да нарушавам местни и/или федерални закони.
 
(4) Като чета съдържанието в този сайт, освобождавам XAKEP.BG, неговите представители, служители и всички, свързани с XAKEP.BG страни от всякаква отговорност, която може да възникне вследствие на използването на сайта, дори ако XAKEP.BG е бил уведомен за такава щета.
 
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА XAKEP.BG НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ АЗ ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ Е ИЗПОЛЗВАЛО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБИЛО, ИЛИ Е РАЗЧИТАЛО НА САЙТА XAKEP.BG., ПРОИЗТИЧАЙКИ ОТ ПРЕТЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ С НЕГОВИЯ ПРЕДМЕТ, ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГА, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, РЕАЛНО ПОНЕСЕНИ ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НАДХВЪРЛЯЩИ УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКЪВ ИСК СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО, ДОРИ АКО XAKEP.BG Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗНИКВАТ ЩЕТИ ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА СЪС, ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА САЙТА XAKEP.BG, ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА САЙТЪТ XAKEP.BG ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИЛИ ПОРАДИ ПРЕКЪСВАНЕ, ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА САЙТА XAKEP.BG (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ). ОГРАНИЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГА СЪЩО И ЗА ЩЕТИ ПО ПРИЧИНА НА ДРУГ САЙТ ИЛИ НА СТОКИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ, ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ НА САЙТА XAKEP.BG, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ ОТ САЙТА XAKEP.BG, КАКТО И ПО ПРИЧИНА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЛИ РЕКЛАМИРАН НА САЙТА XAKEP.BG ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА САЙТА XAKEP.BG. НАСТОЯЩОТО ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ И ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ САЙТ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ДАННИ. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ПРИЛАГА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА, ИЛИ ЛИПСАТА НА ТАКАВА, НА САЙТА XAKEP.BG ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СТОКА, КОЯТО СЕ ПОЯВЯВА ВЪВ ИЛИ Е СВЪРЗАНА, ИЛИ ИМА ВРЪЗКА ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪС САЙТА XAKEP.BG. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА, ВЪПРЕКИ ЛИПСАТА НА СЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ НА НЯКОЕ ОГРАНИЧЕНО СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.
 
Без да се ограничават предходните клаузи, при никакви обстоятелства XAKEP.BG няма да носи отговорност за забавяне или в резултат при липсата на функционалност, пряко или непряко, от природни стихии, сили или причини, които са извън разумния контрол на XAKEP.BG, включително, но не ограничено до: спирания на интернета, повреди в оборудването от всякакъв вид, прекъсване на електрическото захранване, стачки, трудови спорове, бунтове, въстания, граждански безредици, недостиг на работници или материали, пожари, наводнения, бури, експлозии, природни бедствия, война, действия на правителството, разпореждания на национални или чужди съдилища или трибунали, неизпълнение от трети страни или загуба на, или колебания в температурата, светлината или климатизацията.
 
(5) Разбирам рисковете, които са свързани със споделянето на информация за идентифицирането ми в интернет, включително трите ми имена, телефонния ми номер или адреса. Съгласен съм да не споделям такава информация с други потребители. В случай че наистина споделя такава информация, правя това на свой собствен риск, като ще предпазя XAKEP.BG и няма да търся отговорност от XAKEP.BG.
 
(6) Ще използвам XAKEP.BG с цел да чета съдържанието, съгласно положенията и условията на настоящото Споразумение. Гарантирам, че не се регистрирам и няма да влизам във сайта, за да чета, копирам или възпроизвеждам по друг начин, прехвърлям или изпращам като съобщение никоя част от XAKEP.BG за други цели, включително, но не ограничено, за създаването на свой собствен форум или уебсайт.
 
(7) Съгласен съм, че XAKEP.BG, неговите собственици и представители не претендират, че са минали обучение или че имат знания на експерти или професионалисти във връзка с XAKEP.BG, като те не дават гаранция относно годността или качеството на съдържанието на имейли, отчети, лични или други съобщения. Като приемам условията на настоящото Споразумение, аз се съгласявам да обезщетя XAKEP.BG и неговите представители за иск поради небрежност (или друго правонарушение), договор или съдебно дело по силата на национално или федерално законодателство, за загуба за мен, дружество, в което съм в трудови правоотношения или за което действам като представител, и/или всяка друга вреда или загуба, за която мога да претендирам, че е причинена от XAKEP.BG или от разчитане на съвет, получен от този сайт или по имейла, пощата и/или посредством други средства.
 
(8) Съдържанието на страниците в сайта, включително, но не ограничено до текст, графики и икони, представлява материали с авторски права, които са собственост на, контролирани или лицензирани от XAKEP.BG, като същите може съдържат името, търговските марки, марките за услуги и търговски наименования на XAKEP.BG. Разбирам, че мога да свалям тези материали единствено за ЛИЧНА употреба. Нямам право да разпечатвам, копирам, възпроизвеждам, разпространявам, прехвърлям, качвам, свалям, съхранявам, показвам публично, изменям или модифицирам тези материали.
 
(9) Съгласен съм се, че достъпът и използването на XAKEP.BG от моя страна представлява предмет на клаузите на това Споразумение И е предмет изцяло на преценката на персонала на XAKEP.BG. Съгласен съм, че моето членство и използването от моя страна на XAKEP.BG е ПО ЖЕЛАНИЕ, като членството ми може да бъде прекратено по всяко време от персонала на XAKEP.BG, поради каквато и да било причина. Съгласявам се да спазвам всички решения на XAKEP.BG по отношение на употребата, достъпа и членството в Уебсайта от моя страна, включително ограничение, промени или анулиране на членството ми.
 
(10) Съгласявам се, че ако членството ми бъде отменено поради каквато и да било причина, няма да правя опити да получа достъп до този сайт. Съгласен съм, че нарушение на тази клауза ще се счита и тълкува като незаконосъобразно хакване на компютър, приспособяване на и злоупотреба с електронни ресурси и че ще нося пълна отговорност за всеки час, отделен от XAKEP.BG във връзка с нарушението на тази клауза от моя страна.
 
(11) Сайтът на XAKEP.BG се предоставя единствено за използване за лични, нетърговски цели. Не можете да използвате XAKEP.BG, за да продавате масов продукт или услуга или за да увеличите трафика към Вашия уебсайт, включително, но не ограничено, да рекламирате с цел извършване на продажби, без изричното одобрение на упълномощени представители на XAKEP.BG.
 
(12) XAKEP.BG може да промени или прекрати този сайт по всяко време, поради каквато и да било причина и без известие, включително и има правото да прекрати услугата без известие и без да носи отговорност пред Вас, друг потребител или пред трета страна. XAKEP.BG си запазва правото да променя тези Условия за предоставяне на услугата по всяко време без известие.
 
(13) (a) Настоящите Условия за предоставяне на услуга се уреждат и тълкуват съгласно законите в България, без оглед на клаузите за противоречия на закони или на държавата на реалното ми пребиваване. Ако поради някаква причина компетентен съд постанови, че клауза или част от Условията за предоставяне на услуга е неприложима, останалата част от Условията за предоставяне на услуга ще продължат да имат пълна правна сила и действие.
 
(b) При съдебно дело, заведено в резултат от тези Условия, XAKEP.BG ще има пълни правомощия да избере местоположението и датите за съдебната процедура, без оглед на желанията на другата страна. Този избор ще се простира до реалното местоположение на съдебната зала, като приложимите закони СЕ ЗАЧИТАТ. Независимо къде се разглежда съдебната процедура, трябва да се спазват разпоредбите на чл. 13, ал. (а).
 
(14) В случай на конфликт с XAKEP.BG съм съгласен да се свържа с XAKEP.BG, за да преценя дали конфликтът може да бъде разрешен без трети страни.
 
(15) В случай на възникване на спор относно предназначението или смисъла на тези Условия, окончателното тълкуване на тези Условия ще направи XAKEP.BG.
 
(16) Текстът на тези споразумения е със защитени авторски права и не може да бъде копиран, възпроизвеждан, повторно използван или променян по никакъв начин, или да бъде използван с друга цел.

English Version:

By registering, or reading any content on this site, I agree to abide by the Terms of Service, and other guidelines on this website. My continued use of the website implies my acceptance of these Terms of Service and Guidelines.

(1) By accepting this agreement, I certify the following:
(a) I have attained the legal age of majority in my jurisdiction OR
(b) I am below the age of majority, but I have obtained the necessary permission in my jurisdiction

(2) I understand the customs, standards, and laws of the jurisdiction in which I reside, as well as the site and computer to which I am transporting this material, and I am solely responsible for my actions.

(3) If I use this site in violation of this agreement, I understand I may be in violation of local and/or federal laws.

(4) By reading any content on this site, I release and discharge XAKEP.BG, its Agents, its staff, and all affiliated parties from any and all liability which might arise from any use even if XAKEP.BG has been notified of such damage.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL XAKEP.BG BE LIABLE TO ME ON ACCOUNT OF MY OR ANYONE ELSE'S USE OR MISUSE OF OR RELIANCE ON THE XAKEP.BG SITE. ARISING FROM ANY CLAIM RELATING TO THIS AGREEMENT OR THE SUBJECT MATTER HEREOF SUCH LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO PREVENT RECOVERY OF DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, AND PUNITIVE DAMAGES WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, EVEN IF XAKEP.BG HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SUCH LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER THE DAMAGES ARISE FROM USE OR MISUSE OF AND RELIANCE ON THE XAKEP.BG SITE, FROM INABILITY TO USE THE XAKEP.BG SITE, OR FROM THE INTERRUPTION, SUSPENSION, OR TERMINATION OF THE XAKEP.BG SITE (INCLUDING SUCH DAMAGES INCURRED BY THIRD PARTIES). THIS LIMITATION SHALL ALSO APPLY WITH RESPECT TO DAMAGES INCURRED BY REASON OF OTHER SITE OR GOODS RECEIVED THROUGH OR ADVERTISED ON THE XAKEP.BG SITE OR RECEIVED THROUGH ANY LINKS PROVIDED IN THE XAKEP.BG site, AS WELL AS BY REASON OF ANY INFORMATION OR ADVICE RECEIVED THROUGH OR ADVERTISED ON THE XAKEP.BG SITE OR RECEIVED THROUGH ANY LINKS PROVIDED IN THE XAKEP.BG SITE. THIS LIMITATION SHALL ALSO APPLY, WITHOUT LIMITATION, TO THE COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SITE, LOST PROFITS, OR LOST DATA. SUCH LIMITATION SHALL FURTHER APPLY WITH RESPECT TO THE PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF THE XAKEP.BG SITE OR ANY INFORMATION OR MERCHANDISE THAT APPEARS ON, OR IS LINKED OR RELATED IN ANY WAY TO, THE XAKEP.BG SITE. SUCH LIMITATION SHALL APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

Without limiting the foregoing, under no circumstances shall XAKEP.BG be held liable for any delay or failure in performance resulting directly or indirectly from acts of nature, forces, or causes beyond its reasonable control, including, but not limited to, Internet failures, equipment failures of any kind, electrical power failures, strikes, labor disputes, riots, insurrections, civil disturbances, shortages of labor or materials, fires, floods, storms, explosions, acts of God, war, governmental actions, orders of domestic or foreign courts or tribunals, non-performance of third parties, or loss of or fluctuations in heat, light, or air conditioning.

(5) I understand the dangers associated with sharing my personally identifiable information, including my full name, telephone number, or address over the internet. I agree not to share such information with other users. In the event that I do share such information, I do so at my own risk and hold XAKEP.BG harmless and without any liability.

(6) I will use XAKEP.BG for the purpose of reading the content under the terms and conditions of this Agreement. I warrant that I am not registering for, and will not access, read, copy or otherwise reproduce, transmit or communicate any portion of XAKEP.BG for other purposes, including, but not limited to, establishing my own forum or website.

(7) I agree that XAKEP.BG, its Owners and Agents do not hold themselves out to have any kind of expert or professional training or knowledge in connection with XAKEP.BG and make no warranties of fitness or quality of the content of any writings emails, statements, private messages or other communications. By accepting the terms of this Agreement, I agree to indemnify XAKEP.BG its Agents, from any claim in negligence (or any other tort), contract or action under state or federal legislation for loss to myself, any company that I am employed by or act as an agent for, and/or any other injury or loss that I may claim to have been caused by using XAKEP.BG or from relying on advice from this site or received via email, post and/or by any other means.

(8) The contents of the Web Site pages, including, but not limited to text, graphics, and icons, are copyrighted materials owned, controlled, or licensed by XAKEP.BG and may contain XAKEP.BG's name, trademarks, service marks, and trade names. I understand that I may download these materials for PERSONAL use only. No other permission is granted to me to print, copy, reproduce, distribute, transmit, upload, download, store, display in public, alter, or modify these materials.

(9) I agree that my access and use of XAKEP.BG is subject to the terms of this Agreement AND the sole discretion of the of the XAKEP.BG staff. I agree that my membership and use of XAKEP.BG is AT-WILL, and that my membership may be terminated at any time and for any reason by the XAKEP.BG staff. I agree to abide by all decisions of XAKEP.BG regarding my use, access and membership on the Web Site, including restriction, changes or revocation of my membership.

(10) I agree that if my membership is permanently revoked for any or no reason, I will not make any attempt to obtain access to this site. I agree that violation of this provision will be considered and construed as illegal computer cracking, conversion and misappropriation of electronic resources, and that I will be strictly liable for any time lost by XAKEP.BG in connection with my violation of this provision.

(11) XAKEP.BG 's site are made available for your personal, non-commercial use only. You may not use XAKEP.BG to sell mass product or service, or to increase traffic to your Web site, including but not limited to advertising sales without express approval from XAKEP.BG's authorized agents.

(12) XAKEP.BG may modify or terminate our site at any time, for any reason and without notice, including the right to terminate service without notice, without liability to you, any other user or any third party. XAKEP.BG reserves the right to modify these Terms of Service at any time without notice.

(13) (a) These Terms of Service will be governed by and construed in accordance with the laws in Bulgaria, without giving effect to its conflict of laws provisions or my actual state or country of residence. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Service to be unenforceable, the remainder of the Terms of Service will continue in full force and effect.

(b) In the event of any action arising as a result of these terms XAKEP.BG shall have full authority to choose the location and times of the proceedings without regard to the wishes of the other party. This choice shall extend to actual location of the court room WITHOUT OVERRIDING the governing laws. No matter where the actual proceedings take place the laws shall still follow those of (13)(a)

(14) If I have any conflict with XAKEP.BG I agree to contact XAKEP.BG to see if the conflict can be resolved without third parties

(15) If any dispute arises over the intent or meaning of these terms the final understanding of these terms shall rest with XAKEP.BG.

(16) The text of these agreements are copyrighted and may not be copied, reproduced, reused, or modified in any way or be used for any other purpose.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.