Jump to content

Условия за ползване на форума

Като се регистрирам, или като чета съдържанието в този сайт, аз се съгласявам да спазвам Условията за предоставяне на услугата и всякакви други указания в настоящия уебсайт. Продължителното използване на уебсайта от моя страна означава, че приемам тези Указания и Условия за предоставяне на услугата.
 
(1) Като приемам това споразумение, аз потвърждавам следното:
(a) Пълнолетен гражданин съм в моята юрисдикция, или
(b) Все още не съм пълнолетен, но съм получил необходимото разрешение в моята юрисдикция.
(2) Разбирам обичаите, стандартите и законите на юрисдикцията, в която постоянно пребивавам, както и сайта и компютъра, на които прехвърлям този материал, като отговорността за моите действия е изцяло моя.
 
(3) В случай че използвам този сайт в противоречие с настоящото споразумение, разбирам, че може да нарушавам местни и/или федерални закони.
 
(4) Като чета съдържанието в този сайт, освобождавам XAKEP.BG, неговите представители, служители и всички, свързани с XAKEP.BG страни от всякаква отговорност, която може да възникне вследствие на използването на сайта, дори ако XAKEP.BG е бил уведомен за такава щета.
 
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА XAKEP.BG НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ АЗ ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ Е ИЗПОЛЗВАЛО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБИЛО, ИЛИ Е РАЗЧИТАЛО НА САЙТА XAKEP.BG., ПРОИЗТИЧАЙКИ ОТ ПРЕТЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ С НЕГОВИЯ ПРЕДМЕТ, ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГА, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ, РЕАЛНО ПОНЕСЕНИ ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НАДХВЪРЛЯЩИ УГОВОРЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКЪВ ИСК СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО, ДОРИ АКО XAKEP.BG Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗНИКВАТ ЩЕТИ ПОРАДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА СЪС, ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА САЙТА XAKEP.BG, ЗАРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА САЙТЪТ XAKEP.BG ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИЛИ ПОРАДИ ПРЕКЪСВАНЕ, ВРЕМЕННО СПИРАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА САЙТА XAKEP.BG (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ, ПОНЕСЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ). ОГРАНИЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГА СЪЩО И ЗА ЩЕТИ ПО ПРИЧИНА НА ДРУГ САЙТ ИЛИ НА СТОКИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ, ИЛИ РЕКЛАМИРАНИ НА САЙТА XAKEP.BG, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ ОТ САЙТА XAKEP.BG, КАКТО И ПО ПРИЧИНА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ИЛИ РЕКЛАМИРАН НА САЙТА XAKEP.BG ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ВРЪЗКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА САЙТА XAKEP.BG. НАСТОЯЩОТО ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ И ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ САЙТ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБЕНИ ДАННИ. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ПРИЛАГА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА, ИЛИ ЛИПСАТА НА ТАКАВА, НА САЙТА XAKEP.BG ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СТОКА, КОЯТО СЕ ПОЯВЯВА ВЪВ ИЛИ Е СВЪРЗАНА, ИЛИ ИМА ВРЪЗКА ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СЪС САЙТА XAKEP.BG. ТАКОВА ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА, ВЪПРЕКИ ЛИПСАТА НА СЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ НА НЯКОЕ ОГРАНИЧЕНО СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.
 
Без да се ограничават предходните клаузи, при никакви обстоятелства XAKEP.BG няма да носи отговорност за забавяне или в резултат при липсата на функционалност, пряко или непряко, от природни стихии, сили или причини, които са извън разумния контрол на XAKEP.BG, включително, но не ограничено до: спирания на интернета, повреди в оборудването от всякакъв вид, прекъсване на електрическото захранване, стачки, трудови спорове, бунтове, въстания, граждански безредици, недостиг на работници или материали, пожари, наводнения, бури, експлозии, природни бедствия, война, действия на правителството, разпореждания на национални или чужди съдилища или трибунали, неизпълнение от трети страни или загуба на, или колебания в температурата, светлината или климатизацията.
 
(5) Разбирам рисковете, които са свързани със споделянето на информация за идентифицирането ми в интернет, включително трите ми имена, телефонния ми номер или адреса. Съгласен съм да не споделям такава информация с други потребители. В случай че наистина споделя такава информация, правя това на свой собствен риск, като ще предпазя XAKEP.BG и няма да търся отговорност от XAKEP.BG.
 
(6) Ще използвам XAKEP.BG с цел да чета съдържанието, съгласно положенията и условията на настоящото Споразумение. Гарантирам, че не се регистрирам и няма да влизам във сайта, за да чета, копирам или възпроизвеждам по друг начин, прехвърлям или изпращам като съобщение никоя част от XAKEP.BG за други цели, включително, но не ограничено, за създаването на свой собствен форум или уебсайт.
 
(7) Съгласен съм, че XAKEP.BG, неговите собственици и представители не претендират, че са минали обучение или че имат знания на експерти или професионалисти във връзка с XAKEP.BG, като те не дават гаранция относно годността или качеството на съдържанието на имейли, отчети, лични или други съобщения. Като приемам условията на настоящото Споразумение, аз се съгласявам да обезщетя XAKEP.BG и неговите представители за иск поради небрежност (или друго правонарушение), договор или съдебно дело по силата на национално или федерално законодателство, за загуба за мен, дружество, в което съм в трудови правоотношения или за което действам като представител, и/или всяка друга вреда или загуба, за която мога да претендирам, че е причинена от XAKEP.BG или от разчитане на съвет, получен от този сайт или по имейла, пощата и/или посредством други средства.
 
(8) Съдържанието на страниците в сайта, включително, но не ограничено до текст, графики и икони, представлява материали с авторски права, които са собственост на, контролирани или лицензирани от XAKEP.BG, като същите може съдържат името, търговските марки, марките за услуги и търговски наименования на XAKEP.BG. Разбирам, че мога да свалям тези материали единствено за ЛИЧНА употреба. Нямам право да разпечатвам, копирам, възпроизвеждам, разпространявам, прехвърлям, качвам, свалям, съхранявам, показвам публично, изменям или модифицирам тези материали.
 
(9) Съгласен съм се, че достъпът и използването на XAKEP.BG от моя страна представлява предмет на клаузите на това Споразумение И е предмет изцяло на преценката на персонала на XAKEP.BG. Съгласен съм, че моето членство и използването от моя страна на XAKEP.BG е ПО ЖЕЛАНИЕ, като членството ми може да бъде прекратено по всяко време от персонала на XAKEP.BG, поради каквато и да било причина. Съгласявам се да спазвам всички решения на XAKEP.BG по отношение на употребата, достъпа и членството в Уебсайта от моя страна, включително ограничение, промени или анулиране на членството ми.
 
(10) Съгласявам се, че ако членството ми бъде отменено поради каквато и да било причина, няма да правя опити да получа достъп до този сайт. Съгласен съм, че нарушение на тази клауза ще се счита и тълкува като незаконосъобразно хакване на компютър, приспособяване на и злоупотреба с електронни ресурси и че ще нося пълна отговорност за всеки час, отделен от XAKEP.BG във връзка с нарушението на тази клауза от моя страна.
 
(11) Сайтът на XAKEP.BG се предоставя единствено за използване за лични, нетърговски цели. Не можете да използвате XAKEP.BG, за да продавате масов продукт или услуга или за да увеличите трафика към Вашия уебсайт, включително, но не ограничено, да рекламирате с цел извършване на продажби, без изричното одобрение на упълномощени представители на XAKEP.BG.
 
(12) XAKEP.BG може да промени или прекрати този сайт по всяко време, поради каквато и да било причина и без известие, включително и има правото да прекрати услугата без известие и без да носи отговорност пред Вас, друг потребител или пред трета страна. XAKEP.BG си запазва правото да променя тези Условия за предоставяне на услугата по всяко време без известие.
 
(13) (a) Настоящите Условия за предоставяне на услуга се уреждат и тълкуват съгласно законите в България, без оглед на клаузите за противоречия на закони или на държавата на реалното ми пребиваване. Ако поради някаква причина компетентен съд постанови, че клауза или част от Условията за предоставяне на услуга е неприложима, останалата част от Условията за предоставяне на услуга ще продължат да имат пълна правна сила и действие.
 
(b) При съдебно дело, заведено в резултат от тези Условия, XAKEP.BG ще има пълни правомощия да избере местоположението и датите за съдебната процедура, без оглед на желанията на другата страна. Този избор ще се простира до реалното местоположение на съдебната зала, като приложимите закони СЕ ЗАЧИТАТ. Независимо къде се разглежда съдебната процедура, трябва да се спазват разпоредбите на чл. 13, ал. (а).
 
(14) В случай на конфликт с XAKEP.BG съм съгласен да се свържа с XAKEP.BG, за да преценя дали конфликтът може да бъде разрешен без трети страни.
 
(15) В случай на възникване на спор относно предназначението или смисъла на тези Условия, окончателното тълкуване на тези Условия ще направи XAKEP.BG.
 
(16) Текстът на тези споразумения е със защитени авторски права и не може да бъде копиран, възпроизвеждан, повторно използван или променян по никакъв начин, или да бъде използван с друга цел.
 

Important Information

За да посещавате този уебсайт е необходимо да се съгласите с Terms of Use. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.